Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN [HERINNERDINGENDOOS.NL]

De navolgende Algemene voorwaarden zijn van toepassing bij bestellingen van artikelen via www.herinnerdingendoos.nl :

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van HerinnerDingenDoos.nl (een handelsnaam van Lucky Woodworks, ingeschreven onder nr. 18063734 bij de Kamer van Koophandel, NL) en op alle met HerinnerDingenDoos.nl aangegane overeenkomsten voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door HerinnerDingenDoos.nl is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite www.herinnerdingendoos.nl dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met HerinnerDingenDoos.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 HerinnerDingenDoos.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van HerinnerDingenDoos.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van HerinnerDingenDoos.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 HerinnerDingenDoos.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven emailadres. De Klant en HerinnerDingenDoos.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De electronische bestanden van HerinnerDingenDoos.nl gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. HerinnerDingenDoos.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of
ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1 Alle door HerinnerDingenDoos.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euros, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De hoogte van de verzendkosten is mede afhankelijk van ordergrootte en voorkeuren van de Klant ten opzichte van verzendmethoden en wordt tijdens het bestelproces vermeld.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite, Facebook pagina, of in 1op1 communicatie met klant, met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4 HerinnerDingenDoos.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6 Kortingen kunnen niet worden gecombineerd, mits uitdrukkelijk vermeld.

3.7 Bij bestellingen via de internetsite kan op de navolgende manier worden betaald:
- Vooruitbetaling op factuurbasis per bank (alleen in overleg mogelijk) de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief eventuele verzendkosten en eventuele kosten van extra services over op IBAN rekeningnummer NL41 RABO 0162 4260 11 ten name van Lucky Woodworks, te Lochem.
. Betaling via iDeal
. Betaling via Bancontact Mistercash
. Betaling via Credit card (VISA, Mastercard, American Express, Maestro)
Betaling via Klarna Betaal Later

3.8 De Herinner-Dingen-Doos is een handgemaakt, gepersonaliseerd produkt, waarvan produktie en afwerking eerst geschiedt, nadat de betaling van de Klant is ontvangen. Dit in verband met de persoonlijke aard en uniciteit van het produkt. Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4 Levering
4.1 HerinnerDingenDoos.nl produceert op bestelling. Productie en/of afwerking van artikelen gebeurt vanaf het moment dat de betaling behorende bij een bestelling is ontvangen. Bestellingen worden in de regel en tenzij anders is overeengekomen binnen drie tot acht werkdagen afgeleverd. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Afwijkingen van deze termijn worden indien mogelijk tijdig gecommuniceerd en vooraf bekend gemaakt via de internetsite of Facebook pagina. In geval van spoedlevering wordt een bestelling wanneer mogelijk dezelfde, doch uiterlijk de eerstvolgende werkdag na bestelling overgedragen aan de vervoerder, waarmee levering normaal gesproken na 1-2 werkdagen plaatsvindt. Mocht een spoedlevering, in verband met de aard van de bestelling, niet mogelijk zijn, wordt de Klant hierover terstond ge茂nformeerd. Reeds voldane spoedtoeslag zal in dat geval worden gerestitueerd.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde
gelden zullen in een dergelijk geval zo spoedig mogelijk door HerinnerDingenDoos.nl worden gerestitueerd.

4.2 Indien een product (of een onderdeel hiervan) dat tijdelijk niet op voorraad is, door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen zsm aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

4.3 Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4 Levering vindt, zowel in België als in Nederland, plaats door vervoerder (PostNL). Vanaf het moment dat zending aan vervoerder is overgedragen, heeft HerinnerDingenDoos.nl geen enkele invloed op de bezorgtijd. Overschrijding van leveringstermijn, door redenen ontstaan na overdracht aan vervoerder geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1 Het eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen deze op grond van enige overeenkomst aan HerinnerDingenDoos.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door HerinnerDingenDoos.nl aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele
retourzendingen aan HerinnerDingenDoos.nl zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6 Klachtenprocedure, Retouren en Herroepingsrecht

Klachtenprocedure
6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite, social media pagina, of in email afgebeelde producten. De Klant dient hierbij rekening te houden met de natuurlijke tekening en kleuring van het gebruikte materiaal. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u HerinnerDingenDoos.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering (althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was) schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Wanneer is bepaald dat een produkt niet aan de overeenkomst voldoet, heeft de Klant nogmaals 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen in de originele verpakking. Maakt de Klant gebruik van dit retourrecht dan wordt het gehele orderbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na de retour melding door HerinnerDingenDoos.nl aan Klant gerestitueerd, of na overleg door HerinnerDIngenDoos.nl vervangen door nieuwe producten.

6.3 Herroepingsrecht:
Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief. Dit op basis van Art. 6:230p BW, onderdeel f, sub 1:

de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

6.4 Kosten van retourzending:
Is uw bestelling beschadigd bij aankomst? Of voldoet een product niet aan de overeenkomst? In deze gevallen zijn de kosten voor het terugzenden en vervanging van de producten voor rekening van Herinner-Dingen-Doos.In overige gevallen zijn de kosten voor het terugzenden van de producten  voor rekening van de klant (mits anders overeengekomen).

6.5 Klachtenbemiddeling
We raden u aan om klachten allereerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@luckywoodworks.nl . Leidt dit niet tot een oplossing? Dan is het mogelijk om het geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. 

ODR-platform van de Europese Commissie
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer een klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het Klant vrij om een klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid
7.1 HerinnerDingenDoos.nl geeft 2 jaar garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van normale slijtage door gebruik, alsmede in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van HerinnerDingenDoos.nl.

7.2 HerinnerDingenDoos.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van HerinnerDingenDoos.nl. HerinnerDingenDoos.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 Indien HerinnerDingenDoos.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 Het is mogelijk dat HerinnerDingenDoos.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. HerinnerDingenDoos.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Overmacht
8.1 In geval van overmacht is HerinnerDingenDoos.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, wateroverlast, schade als gevolg van storm, of aardbevingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niettijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom
9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij HerinnerDingenDoos.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi, auteursrechten, merkrechten, tekeningen- en
modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HerinnerDingenDoos.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

9.4 In het geval van aanleveren van tekst, of beeldmateriaal door Klant aan HerinnerDingenDoos.nl, dient de Klant uitdrukkelijk te beschikken over het hieromtrent bestaande intellectuele eigendomsrecht. HerinnerDingenDoos.nl kan derhalve nimmer worden verweten, dat zij inbreuk maakt op dit intellectuele eigendomsrecht, wanneer zij gebruik maakt van het aangebodene, met dien verstande dat dit wordt gebruikt voor wat HerinnerDingenDoos.nl en Klant overeengekomen zijn. Als de Klant niet beschikt over het intellectuele eigendomsrecht, aangaande de tekst of het beeldmateriaal dat hij/zij aanlevert, is hij/zij hieromtrent volledig aansprakelijk. HerinnerDingenDoos.nl aanvaardt hieromtrent expliciet geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 10 Persoonsgegevens
10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door HerinnerDingenDoos.nl vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het verwerken van de bestelling
 • de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
 • het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site;
 • het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

10.2 HerinnerDingenDoos.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3 HerinnerDingenDoos.nl verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Diversen
12.1 Gelieve alle correspondentie te zenden aan HerinnerDingenDoos.nl, met emailadres info@luckywoodworks.nl.

12.2 Wanneer door HerinnerDingenDoos.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat HerinnerDingenDoos.nl deze algemene voorwaarden soepel toepast.

© 2024 Houtje-Van-Joutje, Powered by Shopify

  • American Express
  • Apple Pay
  • Mastercard
  • Visa

  Login

  Wachtwoord vergeten?

  Heb je nog geen account?
  Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.